Harcművészet

Drala Gar

Az ellenség-feletti tánc

A Drala Gar tibeti szellemi hagyományt követő harcművészeti rendszer.
Filozófiai alapja az elemi energiákhoz kapcsolódó tanításokra épül. Az ősi tibeti hagyományban ezeket az energiákat aktív minőségeknek írták le, melyek mozgása megmutatkozik a világ folytonos változásában. Ezen energiákat nemes állatok szimbolizálják, melyek a mozgó, áramló, élő energiát jelenítik meg. Az állatok természetes élettere az általuk képviselt elem megnyilvánulása.
Gyakorolj fáradhatatlanul a legnagyobb ellenség legyőzéséért, hogy megtaláld a legnagyobb mestert!

Mi a Drala Gar?

A Drala Gar tibeti szellemi hagyományt követő harcművészeti rendszer.

Filozófiai alapja az elemi energiákhoz kapcsolódó tanításokra épül, miszerint a világ öt elemből – föld, víz, tűz, levegő, tér – nyilvánul meg.

Az ősi tibeti hagyományban az elemi energiákat aktív minőségeknek írták le, melyek mozgása megmutatkozik a világ folytonos változásában. Ezen energiákat állatok szimbolizálják – sorban hóoroszlán, sárkány, tűzmadár, tigris, a Drala Gar őket a Négy Hatalmasság névvel illeti -, melyek a mozgó, áramló, élő energiát jelenítik meg. Az állatok természetes élettere az általuk képviselt elem megnyilvánulása.

Anyagi létezésünk alapja egy fizikai test, melyet eszközként használunk mind külső, mind belső fejlődésünk érdekében. Bár harcművészet lévén ez a fejlődés alapszinten testi konfliktusokon keresztül valósul meg, a Drala Gar célja nem az, hogy megküzdjünk egy általunk megélt külső ellenséggel és legyőzzük őt, hanem hogy legyőzzük először a belső ellenségeinket, melyek számtalan formában nyilvánulnak meg, mint saját agresszív hajlamunk, frusztrációnk, zavaró érzelmeink. Ez létrehozza a külső és belső természet egységét, ahol békében vagyunk önmagunkkal és a környezetünkkel. Végső célunk pedig valódi állapotunk, a Nagy Teljesség tapasztalása.

 

Tehát a rendszer célja a fokozatos ösvény bejárásával hármas:

  • külső szinten a mozdulatok, technikák elsajátításával és magas szintre fejlesztésével a harc művészi szintre emelése,
  • belső szinten az elemi energiák megismerése, majd azok uralása,
  • titkos szinten pedig a tudat valódi természetének felismerése és az abban való időzés.

Gyakorolj fáradhatatlanul a legnagyobb ellenség legyőzéséért, hogy megtaláld a legnagyobb mestert!

Drala-Gar-tibeti

A gyakorlások rendje

Gyakorlási időpontok

Gyakorlás helyszíne

Bejelentkezés

Gyakorlási idő

Öltözet

Bővebben a Drala Garról

A Drala Gar (tib: dgra bla gar) jelentése az Ellenség-feletti Tánc. A drala a világ feltétel nélküli bölcsessége és ereje, túl minden kettősségen, ezért az ellenségek, az összeütközések felett avagy azokon túl található. A drala (tib: dgra bla, dgra lha vagy sgra bla) egy ősi tibeti kifejezés, melynek eredeti írásmódjától függően többféle, eltérő jelentése van. Az egyik esetben a kiejtett dra szó írott formája a dgra, mely ellenséget jelent. Az utána ejtett la szónak további kétféle írása lehet. Az egyik a lha, ami istenséget jelent. Ebben az esetben a drala az ellenség istene, mely az újabb – leginkább a buddhista – hagyomány szövegeiben található értelmezés szerint egy harcos istenséget jelent, akinek feladata az egyén ellenségeivel való harc. Külső szinten a dralák a levegő elemet lakó dinamikusan aktív, nem emberi lények, akik az emberi érzékelés számára láthatatlanok. Bár nem egyenrangúak az istenekkel, de mindenképp sajátos erővel bírnak. Ábrázolásuk szerint lóháton ülő bátor, vad harcosok. Tekinthetünk rájuk a megnyilvánult valóság részeiként, akik összeköttetést teremtenek az egyén és a valóság elemi természete között.

A dralha az, ami összekapcsol az istenséggel (lha). Ez a kifejezés egyszerre fejezi ki egy természeti erő jelenségvilágban való működését és saját tiszta tudatosságunk aspektusát.

Másik írásmódja a bla, melynek többféle értelmezése van. Egyrészt valamin túli, valami feletti, ebben az esetben a drala az ellenségeken túli, ellenségek feletti jelentéssel bír. A másik esetben a bla az egyén energiájának egy sajátos fajtáját jelöli, ami egy a testünkben áramló, védelmező szereppel bíró speciális energia. Ez az életerőnk egy olyan aspektusa, melynek feladata az ‘ellenségeinktől’ való védelem.  Mivel ez a testünkben található finomenergia-rendszerhez kapcsolódik, ezt tekintjük a drala belső aspektusának.

A dralának van egy ősibb, a bön szövegekben található értelmezése is, ahol a szó sgra bla módon kerül betűzésre. Itt a sgra hangot jelent a bla pedig az előbb említett speciális életerőt. Így ez a hang lá-ját jelenti.

A hang, bár nem látható, felfogható a halló-érzékelésen keresztül és a kommunikáció legfontosabb eszközeként használjuk. A hangon keresztül képes megnyilvánulni az egyén pozitív ereje (cha – a gazdagság alapja) és másokat befolyásoló képessége (wang tang – az erő mezeje). A hang, mint az energia megnyilvánulása kapcsolódik az egyén energiájának minden aspektusához, azokhoz a védelmező istenségekhez is, melyekkel minden ember rendelkezik a születésétől fogva. A hang képes felébreszteni és aktivitásra serkenteni a la-t és kontrollálni a csatornákban áramló energiát, ezért tartják a legfontosabb összekötő kapocsnak a személy és a saját lá-ja között. Ezekből könnyű megérteni a sgra bla szó mély jelentését.

Jelentkezz a gyakorlásra!

Az elemi energiák

Az iskola mozgásrendszere az elemeket szimbolizáló 4 állat mozgásához, tulajdonságához szorosan kapcsolódik.

A földet szimbolizáló hóoroszlán a hófedte, sziklás hegyek között él, ahol a szikla a föld elem koncentráltabb formája, így ő képviseli a magabiztosságot, a stabilitást. Azt az érzést, amikor nem gondoljuk, hogy valaki fölött állunk, ezáltal eltelve büszkeséggel, de nem is helyezzük mások alá magunkat, kialakítva ezzel egy kisebbrendűségi érzést. Mindenki ugyanazon a földön áll, ugyanaz a szilárdság tart fenn minket, egymástól való különbség nélkül. Ez az egyenlőség érzésének tiszta megnyilvánulása.

fold

A sárkány a vizek ura, ő képviseli ezért a víz elemet és a tiszta felismerés, a tökéletes meglátás képességét adja. Ez az az állapot, amikor mentesek vagyunk a frusztrációtól, a mások felé irányuló nehezteléstől, a dühtől, aminek pusztító tüze szinte bármit elemészt, a haragtól, aminek metszően jeges hidege megfagyasztja a szép gondolatokat. Amikor a frusztráció, a düh és a harag érzése elmúlik, olyan tisztán vagyunk képesek átlátni a jelenségeket, mint ahogy egy fodrozódó víz megnyugvásakor a víztükör felszíne mindent megjelenít.

viz

A tűz elem energiáját a mitikus tűzmadár uralja, – aki az egyik legfontosabb istensége a bön hagyománynak – és a dolgok széles spektrumú átlátását képviseli, amikor – mint ahogyan a térben szálló iszonytató madár is belátja az egész horizontot – egységként látunk minden megnyilvánulót, mégis képesek vagyunk azokat külön-külön is megfigyelni tudva, hogy bármilyen jelenség a teljesség része és igazán csak azzal való összefüggésében megvizsgálva értelmezhető.

tuz

A tigris élettere az élő fák környezete, ahol a szél mozgó energiáját képviseli, és a teljes szelídség állapotát nyilvánítja meg. Mivel tisztában van a képességeivel, nincs szüksége arra, hogy bárkinek, bármit is bizonyítson. A megjelenésével sugározza a teljes félelemnélküliséget és szelídséget, ezáltal képes mindent megvalósítani, minden elképzelést beteljesíteni.

levego

Az elpusztíthatatlan tér elemet a dorje szimbolizálja, ami a dralában nyilvánul meg. A dralák a levegő elemben tartózkodó erőteljesen aktív nem-emberi lények, akik jellemzően láthatatlan az emberi érzékelés számára. Külső szinten vad félelem-nélküli harcosokként ábrázolják őket. A drala belső aspektusa a fizikai testben található finomenergia-rendszerhez kapcsolódik, titkos aspektusa pedig a tudat valódi természetéhez. A tér maga a tartalmazó üresség, minden jelenségnek a forrása, megnyilvánulásuknak, fennállásuknak, játékuknak és feloldódásuknak színtere. Ez a minden változásnak lehetőséget adó, nem-változó, elpusztíthatatlan kiterjedés.

ter

Szintek, fokozatok

A Drala Gar harcművészeti rendszerben minden egyes elemnél három szintet különböztetünk meg a formai gyakorlatok, az un. gar-ok (táncok) tekintetében és ez az egymásra épülő fokozatoknál is megnyilvánul. Ezek sorban a csi – külső, nang – belső, és szang – titkos szint.

A külső szintnél a technikák kivitelezése gyors, erőteljes, ahol a mozdulat végén összpontosul az erő. Itt a technikák valódi harci értékkel bírnak. Ez a fizikai test, az anyag szintje.

A belső szint esetén a kivitelezés nem túl gyors, a test végig laza, a mozdulatok áramlása folyamatos. Ez az energia szintje.

 

A titkos szint szerint végzett mozgás folyamatos ugyan, de nagyon lassú és lágy, a test teljesen laza. Bár a mozgást a test végzi, de a mozdulatsor begyakorlása után, annak természetes áramlása esetén a (képzett) tudat képes a békés elnyugvás állapotába kerülni, így ez a módszer egy mozgásban végzett meditációvá válik. Ahol a király, a tudat képes összehangolni önmaga, az energia és a test hármasát egy áramló egységgé. Ezért ez a tudat szintje.

Az oktatóról

"Gyermekkorom óta érdekel a keleti gyógyászat, filozófia és egyéb művészetek. A tízes éveim elején fordultam a buddhizmus felé és 14 éves korom óta foglalkozom harcművészettel. Mindkettő az életem szerves részévé vált. A teljességünkkel – mint test, energia és tudat – dolgozó tantrikus buddhista és bön módszerek tanulmányozásán és gyakorlásán keresztül ismerkedtem meg előbb a buddhista gyógyászattal, majd a hagyományos tibeti medicina alapjaival. Kisgyermekkoromban voltak az első meghatározó élményeim a testünkben áramló energiákkal kapcsolatban, melyek természetes módon tereltek azok tanulmányozása, majd alkalmazása felé. Ezen energiák irányítását és különböző hatékony felhasználását legelőször a harcművészetekkel kapcsolatban sajátítottam el, majd később az energia gyógyításra való felhasználását tanultam."
Erdélyi Zoltán
tibeti gyógyász
Az aktuális eseményt keresd az eseménynaptárban!